Thông tin dành cho người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc

Điều đó liên quan đến cơ quan y tế. Category, Name, Phone Number, Address
Category Name Phone Number Address
Subway
stations
Nokcheon station 82-2-905-0182 Madeul-ro 5 gil 114
Subway
stations
Dobongsan station 82-2-955-7345(Line No.1),
82-2-6311-7101((Line No.7)
Subway
stations
Dobong station 82-2-954-1348
Subway
stations
Banghak station 82-2-3492-0197
Subway
stations
Ssangmun station 82-2-6110-4131
Subway
stations
Changdong station 82-2-992-3388((Line No.1),
82-2-6110-4121((Line No.4)
The table above is set to scroll horizontally