Thông tin dành cho người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc

Điều đó liên quan đến cơ quan y tế. Category, Name, Phone Number, Address
Category Name Phone Number Address
Public
organization
National Health Insurance Service Dobong branch 82-2-1577-1000 Dobong-ro 684
Public
organization
National Pension Service Dobong Nowon branch 82-2-2211-2811 Nohae-ro 383
Public
organization
Nowon Tax office 82-2-3499-0200 Nohae-ro 69 gil 14
Public
organization
Deoksung Duksung Women’s University post office 82-2-907-2005 Samyang-ro 144 gil 33
Public
organization
Dobong 119 Safety center 82-2-3492-0119 Dobong-ro 721
Public
organization
Dobong 1-dong residents’ center 82-2-2091-5893 Dobong-ro 169 Na gil 22
Public
organization
Dobong 1-dong police station 82-2-954-3212 Dobong-ro 169 gil 43
Public
organization
Dobong 2-dong post office 82-2-955-5052 Madeul-ro 727
Public
organization
Dobong 2 police station 82-2-954-0013 Dobong-ro 180 Na gil 33
The table above is set to scroll horizontally