Thông tin dành cho người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc

Điều đó liên quan đến cơ quan y tế. Category, Name, Phone Number, Address
Category Name Phone Number Address
Bank KB Kookmin Bank 82-2-955-4615 Dobong-ro 494
Bank KB Kookmin Bank 82-2-999-7903 Dobong-ro 555
Bank KB Kookmin Bank 82-2-3491-2183 Banghak-ro 167
Bank KB Kookmin Bank (Dobong-dong branch) 82-2-956-4321 Dobong-ro 769
Bank KB Kookmin Bank (New Dobong-dong branch) 82-2-3493-3800 Madeul-ro 650
Bank KB Kookmin Bank (Ssangmundong branch) 82-2-991-3011 Haedeung-ro 218
Bank KB Kookmin Bank (Changdong Ipark branch ) 82-2-908-2182 Dobong-ro 136 Ga gil 4
Bank KB Kookmin Bank (Changdong branch) 82-2-991-6671 Nohae-ro 383
Bank Industrial Bank of Korea 82-2-993-5133 Dobong-ro 476
Bank Industrial Bank of Korea (Banghak branch) 82-2-3492-4811 Dobong-ro 683
Bank Nonghyup 82-2-903-8700 Dobong-ro 480
Bank Nonghyup (Dobong branch) 82-2-3492-1170 Dobong-ro 699
Bank Nonghyup (Northern district court branch) 82-2-978-6947 Madeul-ro 749, Minwon-dong 1st floor
Bank Nonghyup Central Hoechang-dong branch 82-2-990-7644 Madeul-ro 11 gil 20
Bank Dobong Korean Federation of Community Credit Cooperatives (Shinchang branch) 82-2-995-2210 Deokreung-ro 233-4
Bank Dobong Korean Federation of Community Credit Cooperatives (Ssangmun station branch) 82-2-992-4115 Nohae-ro 140
Bank Dobong Korean Federation of Community Credit Cooperatives (Changdong station branch) 82-2-900-5722 Nohae-ro 63 Ga gil 36
Bank Bukbu Nonghyup (Dobong station branch) 82-2-956-4610 Dobong-ro 851
Bank Buk Seoul Nonghyup 82-2-908-2011 Haedeung-ro 166
Bank Buk Seoul Nonghyup (Shinchang branch) 82-2-997-7141~3 Deokreung-ro 225
The table above is set to scroll horizontally